Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   Read more...
สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดกิจกรรม “เรียนรู้คำสอนของพ่อเพื่อชีวิตที่พอเพียง” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดกิจกรรม “เรียนรู้คำสอนของพ่อเพื่อชีวิตที่พอเพียง” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบคำสั่งและคู่มือการตรวจสอบคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบคำสั่งและคู่มือการตรวจสอบคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

1 201406201606 gm name

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ผู้เข้าชม

03332050
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
443
3724
6460
3292278
90019
133122
3332050
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2014-12-23 07:01:44

ออน ไลน์

มี 72 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ.

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir