(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 17 ธ.ค. 58)

รายชื่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)
3. นายอาวุธ วรรณวงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
4. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ)
5. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล)
6. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา)
7. นายมนัส แจ่มเวหา(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์)
8. นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตและพัฒนาครู)
9. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ)
10. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รศ. นพ. กำจร ตติยกวี)
11. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
12. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายปริวัฒน์ วรรณกลาง)
13. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เลขาธิการ ก.พ. (นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
14. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์)
15. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
16. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
17. เลขาธิการคุรุสภา (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์)
18. นายสงกรานต์ จันทร์น้อย (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
19. นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
20. นายออน กาจกระโทก (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
21. นายอานนท์ สุขภาคกิจ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
22. นายสุทธิพร ไชยพิเดช (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน สพม.)
23. นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
24. นายพรรษา ฉายกล้า(ผู้แทนข้าราชการครูในสังกัดอาชีวศึกษา)
25. นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
26. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ (ผู้แทนข้าราชการครู สังกัด สกอ., พล., สบพ.)
27. นายชาญ คำภิระแปง (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน สพป.)
28. นายกิติศักดิ์ บุญดาว (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
29. นางสุนทรีย์ ทองอินทร์ (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
30. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ (เลขาธิการ ก.ค.ศ.)

หมวด: about

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir