รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

1) งบบุคลากร 110,793,500 บาท
2) งบดำเนินงาน              134,609,300 บาท
3) งบลงทุน 50,276,500 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น 60,379,600 บาท
รวมทั้งสิ้น     295,679,300 บาท

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ก. ค่าใช้จ่ายประจำ    165,402,800 บาท

   งบบุคลากร   110,793,500 บาท

   งบดำเนินงาน   54,609,300 บาท

ข. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางาน   130,276,500 บาท

   งบดำเนินงาีน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)   80,000,000 บาท

   งบรายจ่ายอื่น   50,276,500 บาท

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ (15,230,000 บาท)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. 15,230,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลัก

ธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ (14,365,700 บาท)

1. โครงการการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14,365,700 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (18,128,000 บาท)

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13,628,000 บาท

2. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,000,000 บาท

3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานในเขตที่พิเศษ 1,500,000 บาท

4. โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,000,00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนากลไก/เครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ (31,306,300 บาท)

1. โครงการพัฒนากฎหมายและส่งเสริมความรู้ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,700,000 บาท

2. โครงการส่งเสริมกและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 27,606,300 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (51,246,500 บาท)

1. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1,830,000 บาท

2. โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) 49,246,500 บาท

3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู 170,000 บาท

 

 

หมวด: about

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรา 23

ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 กำหนดอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่  รวมทั้งการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาื และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาในเขตพื้นที่การศึกษา

4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระบัญญัตินี้

5. ส่งเสริม สันบสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกาาของเขตพื้นที่การศึกษา

6. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

7. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

8. จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.

9. พิจารณาให้วามเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

 

 

หมวด: about

ประเด็นถาม-ตอบ

 

หมวด: about

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ประธานกรรมการ)

2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรรมการโดยตำแหน่ง รองประธานกรรมการ)

3. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรรมการโดยตำแหน่ง)

4. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (กรรมการโดยตำแหน่ง)

5. เลขาธิการ ก.พ. (กรรมการโดยตำแหน่ง)

6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรรมการโดยตำแหน่ง)

7. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรรมการโดยตำแหน่ง)

8. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 9. เลขาธิการ ก.ค.ศ. (กรรมการโดยตำแหน่ง และเลขานุการ)

10. เลขาธิการคุรุสภา (กรรมการโดยตำแหน่ง)

11. นายอำรุง จันทวานิช (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

12. นายอัชพร จารุจินดา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

13. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

14. ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

15. นายนิราศ สร่างนิทร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

16. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

17. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

18. - (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

19. นายวีระ กาญจนะรังสิตา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

20. นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

21. นายสมเกียรติ บุญรอด  (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

22. นายสำเริง กุจิรพันธ์  (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

23. นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์  (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

24. - (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

25. นายสนอง ชาระมาตย์ (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

26. นายสงกรานต์ จันทร์น้อย (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

27. นายสุบัน ประทุมทอง (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

28. นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง (ผู้แทนข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

29. นายประดิษฐ์ บุดดีจีน (ผู้แทนข้าราชการครูในสังกัด สป.ศธ., สกอ., กก., วธ.)

30. นายอังกูล สมคะเนย์ (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

31. นายสุทธิพร ไชยพิเดช (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

32. นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

33. ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล (ผู้ช่วยเลขานุการ)

 

หมวด: about

:: วิสัยทัศน์ :: 

สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 

:: พันธกิจ :: 

1. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลกร  

 

:: ยุทธศาสตร์ :: 

1. วิจัยและพัฒนาเป็นฐานการบริหารงานบุคคล (Research Based)            

2. เสริมสร้างมาตรฐานและความเข้มแข็งของระบบบริหารงานบุคคลและพิทักษ์ระบบคุณธรรม            

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

4. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการบริหารงานบุคคล 

 

:: เป้าประสงค์ :: 

ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐานจูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

:: ค่านิยม :: 

ซื่อสัตย์  สุจริต  ยึดความถูกต้อง  เสียสละ  สร้างสรรค์  จิตมุ่งบริการ  ทำงานเป็นทีม 

 

:: วัฒนธรรม :: 

รวดเร็ว  มาตรฐาน  บริการอย่างเป็นธรรม

หมวด: about

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir