Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา
และจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    Read more...
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 วีดีทัศน์บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน   Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

201503061404

นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า
ในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย  เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๐ ราย
ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ราย และ
ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย
ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นางนิตยา  พิมพ์โคตร โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต ๒
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. สภาพจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ  ๒. ปัจจัยเชิงสาเหตุสภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๓. การวิจัยและพัฒนากิจกรรม
Science Show เพื่อพัฒนาการคิดและจิตวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ
พร้อมเอกสารประกอบ  ๔. รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นางจิตราพร  กาญจนพิบูลย์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัย การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (
e-Learning) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ๒๒๐๑-๒๑๐๒ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) พร้อมเอกสารประกอบ 
๒. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชี ห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา ๒๒๐๑-๒๑๐๒ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. รายงานการใช้
“การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน
รหัสวิชา ๒๒๐๑-๒๑๐๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๕๓) พร้อมเอกสารประกอบ)

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ราย ดังนี้

) นายอารินทร  โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๔  ๒. รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วม แห่งปี ๒๕๕๓ ประเภทโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔  ๓. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ)

๒) นายประยูร  สุธาบูรณ์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต ๘
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๒. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕  ๓. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการบริหารจัดการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทย-กะเหรี่ยง-รามัญ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
)

๓) นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต ๒๕
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดเล็ก) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”  ๓. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “โครงการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร”)

๔) นายเรืองยศ  แวดล้อม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต ๒๕
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”  ๓. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการปลูกฝังค่านิยมในการดำรงตนอย่างพอเพียง)

๕) นายวีระเดช  ซาตา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต ๒๕
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๒. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕  ๓. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๕  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานโรงเรียนและนักเรียนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน)

๖) นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๒. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี ๒๕๕๔  ๓. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ประจำปี ๒๕๕๕  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี)

๗) นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. เขต ๒
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๒. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  ๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการรักษามาตรฐานการเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน)

๘) นายสุรทิน  ทิพย์อักษร  โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”  ๓. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนานักเรียนโรงเรียนคุณภาพตามรูปแบบเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน)

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๖๒ ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน
จากนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานทางเว็บไซต์
www.otepc.go.th เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir