Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel) การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel)     Read more...
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ Read more...
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม     ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย   Read more...
การประชุมสัมมนา กศจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมสัมมนา กศจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

          การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์ประเมินสมรรถนะด้านวิจัยของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.

                      2

       นางอัจฉรา สระวาสี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเกณฑ์ประเมินสมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีความรู้ด้านการวิจัยที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม พาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา และ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.จำนวน ๓๖ คน 

                                                                                     3

  12  11

9

 8

7

 10

5

 

 

                                                                                                                                                                      ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ  ภาพ / ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir