Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ และรวมทั้งปรับปรุงคู่มือการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ และรวมทั้งปรับปรุงคู่มือการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์     Read more...
ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารการจัดการราชการและปรับปรุงโครงสร้าง ระบบราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารการจัดการราชการและปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการดำเนินการและวิเคราะห์ความเห็นคำร้องทุกข์ของครูผู้ช่วยที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก ( ว 12 /2555 ) ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการดำเนินการและวิเคราะห์ความเห็นคำร้องทุกข์ของครูผู้ช่วยที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก ( ว 12 /2555 ) ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี Read more...


ข่าว กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

การจัดการความรู้ กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

 

 ปลอยก Poster3

ปลอยก Poster2-Header
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 

ได้อนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
โดยอนุมัติให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจะต้องเป็นผู้มีหนี้สิน
ที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้
 เป็นหนี้ที่มีอยู่จริง บังคับได้ตามกฎหมายต้องเป็นหนี้กับ ธนาคาร สหกรณ์
ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่น 
ยกเว้นหนี้บัตรเครดิต และหนี้บัตรสินเชื่อเงินสด และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

          1) เป็นข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

          2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

          3) มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

          4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี          

          5) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน 

          6) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

          7) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

 

          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ประชาสัมพันธ์และประกาศ
ให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้กู้ยืมไปแล้ว  

          ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้รีบไปติดต่อสอบถามข้อมูล
รายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่

 

 

สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

 

          1.  หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2559

 

          2.  คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้าราชการครู

 

          3.  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงิน เพื่อชำระหนี้ (สำหรับผู้กู้) / (ผู้คำประกัน)

 

          4.  หนังสือคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน

 

          5.  ขั้นตอนปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ส่วนราชการ/เขตพื้นที่การศึกษา

 

          6.  ขั้นตอนปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ธ.ก.ส.

 

          7.   หนังสือแจ้งเวียนเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ

 

 

 


โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูล

             โปรแกรมการบันทึกข้อมูลแบบรายงานการปล่อยกู้  พ.ศ. 2560/ คู่มือการบันทึกข้อมูล   

 

ข้อควรรู้ก่อนกู้ยืม

 

 001-01

 

หนี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

 

 002-01

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงาน ก.ค.ศ. ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

โทร.  02 280 7970 - 4

โทรสาร. 02 280 2844

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir