Alternative flash content

Requirements

image image image image
ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารการจัดการราชการและปรับปรุงโครงสร้าง ระบบราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารการจัดการราชการและปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการดำเนินการและวิเคราะห์ความเห็นคำร้องทุกข์ของครูผู้ช่วยที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก ( ว 12 /2555 ) ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการดำเนินการและวิเคราะห์ความเห็นคำร้องทุกข์ของครูผู้ช่วยที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก ( ว 12 /2555 ) ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี Read more...
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...


ข่าว กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

การจัดการความรู้ กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

 

 

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....   วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีการวางระบบกลไก และกระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  โดยมีรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รวม 40 คน เข้าร่วมประชุม และระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การปรับ พรบ. ดังกล่าว

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

ดรุวรรณ   บุญมาก         ภาพ / ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir