Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. ....                            นายพินิจศักดิ์   สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             ได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. .... วันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดระเบียบของ ก.ค.ศ.ในการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติ              ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการ              ที่เกี่ยวข้องรวม ๓๓ คน Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Read more...


ข่าว กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ

และแนวทางการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 

1

 

           นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารกองทุนและด้านกฎหมาย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนทั้งสิ้น 48 คน

            การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันชำระหนี้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

2-20160802

  

 a-20160802 

 

3-20160802

 

 4-20160802

 

5-20160802

 

6-20160802

 

7-20160802

 

8-20160802

 

9-20160802

 

10-20160802

 

11-20160802

 

12-20160802

 

13-20160802

 

14-20160802

 

15-20160802

 

16-20160802

 

17-20160802

 

18-20160802

 

19-20160802

 

20-20160802

 

21-20160802

 

22-20160802

 

23-20160802

 

24-20160802

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว 

 

ผู้อำนวยการ ภท.

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

Alternative flash content

Requirements

Login122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir