Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. ....                            นายพินิจศักดิ์   สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             ได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. .... วันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดระเบียบของ ก.ค.ศ.ในการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติ              ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการ              ที่เกี่ยวข้องรวม ๓๓ คน Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Read more...


ข่าว กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำรงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

1

 

 

          นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สำนักงาน ก.ค.ศ. กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559 ณ วัดท่าตอน (พระอารามหลวง) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ความก้าวหน้าในอาชีพ และการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 6 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา และลำพูน จำนวน 22 เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 220 คน 

 

          การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน บรรยายธรรมเกี่ยวกับการสร้างวินัยในตนเองโดยใช้หลักคุณธรรม และได้รับเกียรติจาก นางศิริพร  กิจเกื้อกูล กรรมการ ก.พ.ค.  นายกิตติพัฒน์  แสนทวีสุข อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมบรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยทางด้านการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูผู้ช่วย รวมทั้งมีการทำวัตรเช้า - เย็น และบรรยายธรรม โดย พระมหานิคม มหาภินิกขมโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอน นอกจากนี้ยังมี คณะครูและนักเรียนชั้น ปวช. ปี 2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาวัดท่าตอน อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ตลอดการประชุมด้วย

 

 

1-20160905

 

2-20160905

 

3-20160905

 

4-20160905

 

5-20160905

 

6-20160905

 

7-20160905

 

8-20160905

 

9-20160905

 

15-20160905

 

16-20160905

 

17-20160905

 

23-20160905

 

22-20160905

 

26-20160905

 

27-20160905

 

35-20160905

 

37-20160905

 

39-20160905

 

40-20160905

 

43-20160905

 

44-20160905

 

47-20160905

 

49-20160905

 

52-20160905

 

53-20160905

 

54-20160905

 

55-20160905

 

57-20160905

 

59-20160905

 

60-20160905

 

63-20160905

 

64-20160905

 

66-20160905

 

68-20160905

 

69-20160905

 

70-20160905

 

71-20160905

 

72-20160905

 

73-20160905

 

74-20160905

 

76-20160905

 

81-20160905

 

82-20160905

 

84-20160905

 

90-20160905

 

91-20160905

 

92-20160905

 

93-20160905

 

94-20160905

 

95-20160905

 

96-20160905

 

99-20160905

 

100-20160905

 

101-20160905

 

102-20160905

 

103-20160905

 

104-20160905

 

105-20160905

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

ผู้อำนวยการ ภท.

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

Alternative flash content

Requirements

Login122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir