Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ Read more...


ข่าว กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 

1

 

          นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจำนวน ๔๐ คน

          การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น และพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อให้การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ข้าราชการครูกู้ยืมเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาหนี้ค้างชำระในอนาคต

 

2-20170614

 

3-20170614

 

 

4-20170614

 

5-20170614

 

6-20170614

 

7-20170614

 

8-20170614

 

9-20170614

 

10-20170614

 

11-20170614

 

12-20170614

 

13-20170614

 

14-20170614

 

15-20170614

 

16-20170614

 

17-20170614

 

18-20170614

 

19-20170614

 

20-20170614

 

21-20170614

 

22-20170614

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ ภท.

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

Alternative flash content

Requirements

LoginAlternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir