Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. ....                            นายพินิจศักดิ์   สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             ได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. .... วันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดระเบียบของ ก.ค.ศ.ในการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติ              ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการ              ที่เกี่ยวข้องรวม ๓๓ คน Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Read more...


ข่าว กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

งานนำเสนอ1.2
การสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
        พล.อ. ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.นพ. กำจร  ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        โดยให้ขอความร่วมมือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  (กศน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)และสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เพื่อดำเนินการดังนี้
        1. รวบรวมข้อมูลทางการเงิน เงินเดือน การหักเงินเดือน ในภาพรวม ตามแบบฟอร์มที่ 1
โดยไม่ต้องระบุชื่อบุคคลเพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
        2. หากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแบบฟอร์มที่ 2 โดยให้ส่งผ่านส่วนราชการต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด
 
          ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมและจัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปยัง  สำนักงาน  ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558
 
 
เอกสารดาวโหลด  แบบฟอร์มที่ 1 และ แบบฟอร์มที่ 2
 
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยงานต้นสังกัด
และ สำนักงาน ก.ค.ศ. ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
Tel. 02 280 7970 - 4
Fax. 02 280 2844 
และ Facebook สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
 

ผู้อำนวยการ ภท.

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

Alternative flash content

Requirements

Login122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir