Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel) การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel)     Read more...
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ Read more...
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม     ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย   Read more...
การประชุมสัมมนา กศจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมสัมมนา กศจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Read more...


ข่าว เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุุคคล

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ค.ศ.

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

คู่มือการใช้งานระบบหนังสือเวียน

แผ่นพับ

แบบนำเสนอองค์ความรู้ KM DAY

แบบนำเสนอ “องค์ความรู้ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัน KM DAY”

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir