Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางและรูปแบบการตรวจสอบคำสั่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางและรูปแบบการตรวจสอบคำสั่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า  Read more...
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงาน ก.ค.ศ.  สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้การดำเนินงานด้านสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดนโยบายฯ ฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดนโยบายฯ ฉบับย่อ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์   
Read more...


ข่าว ตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ ตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ้ำ
ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่


    10 - 11 มีนาคม 2558 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับเชิญ
    และ
    12 - 13 มีนาคม 2558 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับเชิญ

ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร จึงขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย ของเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเชิญ จำนวน 1 คน เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลรายละเอียด
และแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในแบบตอบรับ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2558 สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง
เนื่องจากงบประมาณของสำนักงาน ก.ค.ศ. มีจำกัด จึงขอความอนุเคราะห์เบิกจากต้นสังกัดของท่าน
โดยทั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญประชุม กำหนดการฯ และแบบตอบรับ
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับเชิญ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญประชุม กำหนดการฯ และแบบตอบรับ
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับเชิญ

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir