Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบ การปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบการปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
Read more...
ารประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน     Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

นายสมบัติ  ขวัญดี ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปจากวิทยากรเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนบทบาทในการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเกษตร และแนวทางการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ รับฟังการบรรยาย เรื่องการประมง การส่งเสริมการเกษตร (ขยายพันธุ์) และช่วงบ่าย เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เห็ดแปรรูป) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (พิมเสนน้ำ) โดยมีบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

 

2

 

3

 

4

 Untitled-1

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

 

27

 

 

28 

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

 

38

 

39

 

40

 

 

41

 

42

 

 

43

44

 

 

45 

 

46

 

 

 

ภาพ/ข่าว  นปภา  โพธิ์พ่วง

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir