Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบ การปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทบทวนระบบการปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
Read more...
ารประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน     Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

1

 

 

          นางสาวสุรางค์  เจริญจิตร์  ผู้อำนวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก โดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ จะพิจารณาตามประเด็นการประเมินผล ๓ ด้าน คือ ด้านการประเมินประสิทธิผล ด้านการประเมินประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์การ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประกอบด้วย นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  นายต่อศักดิ์  สวัสดิ์เสริมศรี   และนางสาวปฤษฎางค์  เปรมกมล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

2-20170119

 

3-20170119

 

 

4-20170119

 

 

5-20170119

 

 

6-20170119

 

 

7-20170119

 

 

8-20170119

 

 

9-20170119

 

 

10-20170119

 

 

11-20170119

 

 

12-20170119

 

 

13-20170119

 

 

14-20170119

 

 

15-20170119

 

 

16-20170119

 

 

17-20170119

 

 

18-20170119

 

 

19-20170119

 

 

20-20170119

 

 

21-20170119

 

 

22-20170119

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir