Alternative flash content

Requirements

image image image image
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ กระทรวงศึกษาธิการ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
Read more...
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำสำนวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำสำนวนการรายงานการดำเนินการทางวินัย อย่างมีประสิทธิภาพ Read more...
การประชุมสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ใน กศจ. การประชุมสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ใน กศจ. Read more...


ข่าว เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

ผู้เข้ารับการอบรมวินัยและพัสดุรุ่น 1 เชียงใหม่, รุ่น 2 รามากาเดนส์กรุงเทพ  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ โดยขอรับรหัสได้ที่ผู้จัดอบรม

1.chart e Auction

2.e-market, e-bidding

3.กฎหมาย มติ ค.ร.ม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (MAY2014)

4.การจ้างที่ปรึกษา(final)

5.การตรวจรับพัสดุ

6.การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.ข้อสังเกตงานก่อสร้าง

8.คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (พิเศษสพฐนครนายก 29กค57)

9.คดีปกครองที่น่าสนใจ

10.คำสั่งทางปกครองและสัญญาทางปกครองกับการพัสดุ 10 มี.ค. 58 (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

11.ท่านศิริพร

12.บรรยาย อธ.+รท.-สุราษฎร์ฯ(11 พ.ค.54)

13.บรรยาย อธ.+รท.-สุราษฎร์ฯ(มี.ค.58)

14.ผู้บริหาร

15.วิปฏิบัติ ละเมิด กทศึกษา มีค58

16.สไลด์ท่านประนัย

17.สไลด์ประกอบการบรรยายวินัยและพัสดุ ปี 2558

18.สัมมนามาตรฐานวินัย

19.อุดม  อินทรเวศน์วิไล วินัยครูฉบับปรับปรุง ล่าสุด 99 หน้า พ.ศ.2558

20.เอกศักดิ์

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir