สถานี ก.ค.ศ.

บทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน จากการที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ (สายงานการสอน) ให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของครูที่มีความทุ่มเทและเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ ให้ทุกท่านได้ทราบมาเป็นลำดับ นั้น การประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นอกจากได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินฯ ใหม่ แล้ว ยังได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) บทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ กล่าวโดยสรุปคือ

            1. ผู้ที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ไว้ ก่อนการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ก็ให้ดำเนินการพิจารณาประเมินต่อไป

          2. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ก่อนประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ให้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้หลักเกณฑ์

          3. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หลังประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ให้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ

          4. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้งเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ สามารถยื่นขอรับการประเมินได้ ตามหลักเกณฑ์ใด หลักเกณฑ์หนึ่ง

          หวังว่าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันสัปดาห์นี้ จะเป็นประโยชน์และคลายความกังวลใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนทุกท่านได้ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir