สถานี ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. จัดประชุมสัมมนา กศจ. 4 ภูมิภาค

       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้น ๆ และต่อมาเพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษา จึงได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

          อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในส่วนที่รับโอนมาจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คือ การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2560 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายกรณี รวมทั้งผลจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน กศจ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินการในงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ของ กศจ. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

          ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

          ครั้งที่ 2 ภาคกลาง วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพฯ

          ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2-4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา
ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

          ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 9-11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โดยในการประชุมสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 1 มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 2-4 และพลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง การแก้ปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมทั้ง 4 ครั้ง

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir