young gay porn
amateur sex videos
lesbian porn
anal sex videos
black lesbian porn
free lesbian sex
young gay porn
lesbian sex video
free lesbian sex
gay porn videos


สำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในการสร้างขวัญกำลังใจ เผยแพร่ความรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด ในช่วงปีใหม่ไทยนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา"ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสและทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาโดยตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยได้เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้จำนวน 1,600 บาท (เป็นค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหาร และค่าดำเนินการ) กำหนดจัดการประชุมสัมมนาฯ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยได้เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ 8-29 มีนาคม 2555 ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวนมาก

สำหรับเนื้อหาการประชุมสัมมนานั้น จะมีการจัดกลุ่มให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 2 ห้อง ห้องที่ 1 จะให้ความรู้เรื่อง "การประเมินโครงการและการวิจัยสถาบัน" ซึ่งเหมาะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา และห้องที่ 2 จะให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน" ซึ่งเหมาะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายงานการสอน และสำหรับภาคบ่ายก็จะมีการประชุมสัมมนา พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสัมมนาแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการอบรมการให้ความรู้จากสำนักงาน ก.ค.ศ.อีกด้วย
นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะได้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เชิญมาแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนายังจะได้รับเอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และชี้แนะแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการที่จัดจำหน่ายโดยสวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ. และพร้อมกันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังมีของที่ระลึกมอบให้ทุกท่านด้วยค่ะ
สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสครั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการเช่นนี้อีกตามความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถ้าหากท่านใดสนใจและต้องการเอกสารทางวิชาการไปศึกษาก่อนก็สามารถติดต่อขอซื้อมาได้ที่กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-3224 หรือจะเข้าไปเยี่ยมชมรายการหนังสือที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ www.moe.go.th/webtcs ก็ได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 23 เม.ย. 2555

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player