สำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในการสร้างขวัญกำลังใจ เผยแพร่ความรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด ในช่วงปีใหม่ไทยนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา"ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสและทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาโดยตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยได้เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้จำนวน 1,600 บาท (เป็นค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหาร และค่าดำเนินการ) กำหนดจัดการประชุมสัมมนาฯ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยได้เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ 8-29 มีนาคม 2555 ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวนมาก

สำหรับเนื้อหาการประชุมสัมมนานั้น จะมีการจัดกลุ่มให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 2 ห้อง ห้องที่ 1 จะให้ความรู้เรื่อง "การประเมินโครงการและการวิจัยสถาบัน" ซึ่งเหมาะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา และห้องที่ 2 จะให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน" ซึ่งเหมาะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายงานการสอน และสำหรับภาคบ่ายก็จะมีการประชุมสัมมนา พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสัมมนาแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการอบรมการให้ความรู้จากสำนักงาน ก.ค.ศ.อีกด้วย
นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะได้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เชิญมาแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนายังจะได้รับเอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และชี้แนะแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการที่จัดจำหน่ายโดยสวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ. และพร้อมกันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังมีของที่ระลึกมอบให้ทุกท่านด้วยค่ะ
สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสครั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการเช่นนี้อีกตามความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถ้าหากท่านใดสนใจและต้องการเอกสารทางวิชาการไปศึกษาก่อนก็สามารถติดต่อขอซื้อมาได้ที่กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-3224 หรือจะเข้าไปเยี่ยมชมรายการหนังสือที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ www.moe.go.th/webtcs ก็ได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 23 เม.ย. 2555

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir