indian sex videos
indian porn videos
free gay movies
gay porn tube
anal sex videos
gay porn videos
gay porn videos
free gay videos
celebrity sex videos
lesbians having sex


ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ว 5/2554 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป คือ 1.หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวใช้สำหรับการขอให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกสายงาน 2.ผู้ขอรับการประเมินต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิทยฐานะ มีภาระงานการสอนขั้นต่ำ/ภาระงานตามที่กำหนด ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 3 ปี และต้องมีผลงานดีเด่นฯที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ฯ โดยต้องเป็นผลงานประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 2.1 ผลงาน ดีเด่นที่ครูได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในเวลา 3 ปี หรือ 2.2 ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป วิทยฐานะชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 2 รางวัล วิทยฐานะเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 รางวัล และต้องมีผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสอดคล้องกับผลงานที่ดีเด่นนั้น ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นฯดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอด้วย 3.ผู้รับการประเมินต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 2) ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และ 3) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ ก.ค.ศ. 4. ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมินมี 1 ชุด ประเมินทั้งด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 โดยจะไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน

ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯให้เข้ารับการประเมินรวม 457 ราย และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคำร้องคัดค้าน (ทำการแทน ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาคุณสมบัติทุกรายแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 381 ราย แยกตามวิทยฐานะและสายงาน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 149 ราย สายงานการสอน 138 ราย และสายงานบริหารสถานศึกษา 11 ราย วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 232 ราย สายงานการสอน 98 ราย สายงานบริหารสถานศึกษา 127 ราย และสายงานบริหารการศึกษา 7 ราย โดยขณะนี้ ก.ค.ศ. ได้ประกาศตั้งคณะกรรมการฯแล้ว จำนวน 168 คณะและสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมิน เพื่อชี้แจง เตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินให้กับกรรมการประเมินดังกล่าวแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้เริ่มการประเมินตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จึงขอให้ข้าราชการครูฯเตรียมข้อมูล/เอกสารหลักฐานให้พร้อม ทั้ง 3 ด้าน เพื่อรอรับการประเมิน โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินทั้ง 3 ด้าน ลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://203.146.15.33/webtcs/
อนึ่ง ก.ค.ศ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นประธาน ได้มีมติให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการในเรื่องหลักเกณฑ์ ว5/2554 ต่อไปเป็นรุ่นที่ 2 และขณะเดียวกัน ก็มีมติให้ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เมื่อผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้วจะได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากต้นสังกัด สุดท้ายดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนข้าราชการครูฯทุกท่านที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จะได้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประเมินดังกล่าวนะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2555

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

kentporno.com/video.xmlporn tubenaughty americacasting porncelebrity sex videoswww.beachporn.netwww.largesextube.orgporno izleizmirporno.com/feed