ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ว 5/2554 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป คือ 1.หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวใช้สำหรับการขอให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกสายงาน 2.ผู้ขอรับการประเมินต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิทยฐานะ มีภาระงานการสอนขั้นต่ำ/ภาระงานตามที่กำหนด ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 3 ปี และต้องมีผลงานดีเด่นฯที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ฯ โดยต้องเป็นผลงานประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 2.1 ผลงาน ดีเด่นที่ครูได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในเวลา 3 ปี หรือ 2.2 ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป วิทยฐานะชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 2 รางวัล วิทยฐานะเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 รางวัล และต้องมีผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสอดคล้องกับผลงานที่ดีเด่นนั้น ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นฯดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอด้วย 3.ผู้รับการประเมินต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 2) ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และ 3) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ ก.ค.ศ. 4. ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมินมี 1 ชุด ประเมินทั้งด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 โดยจะไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน

ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯให้เข้ารับการประเมินรวม 457 ราย และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคำร้องคัดค้าน (ทำการแทน ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาคุณสมบัติทุกรายแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 381 ราย แยกตามวิทยฐานะและสายงาน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 149 ราย สายงานการสอน 138 ราย และสายงานบริหารสถานศึกษา 11 ราย วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 232 ราย สายงานการสอน 98 ราย สายงานบริหารสถานศึกษา 127 ราย และสายงานบริหารการศึกษา 7 ราย โดยขณะนี้ ก.ค.ศ. ได้ประกาศตั้งคณะกรรมการฯแล้ว จำนวน 168 คณะและสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมิน เพื่อชี้แจง เตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินให้กับกรรมการประเมินดังกล่าวแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้เริ่มการประเมินตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จึงขอให้ข้าราชการครูฯเตรียมข้อมูล/เอกสารหลักฐานให้พร้อม ทั้ง 3 ด้าน เพื่อรอรับการประเมิน โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินทั้ง 3 ด้าน ลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://203.146.15.33/webtcs/
อนึ่ง ก.ค.ศ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นประธาน ได้มีมติให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการในเรื่องหลักเกณฑ์ ว5/2554 ต่อไปเป็นรุ่นที่ 2 และขณะเดียวกัน ก็มีมติให้ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เมื่อผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้วจะได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากต้นสังกัด สุดท้ายดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนข้าราชการครูฯทุกท่านที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จะได้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประเมินดังกล่าวนะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2555

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir