porn videos
anal sex videos
free gay movies
free gay videos
naked lesbians
sexy lesbians
gay porn tube
free gay porn videos
black lesbian porn
anal sex videos


สถานี ก.ค.ศ. ฉบับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่อง ปัญหาที่พบจากการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ในสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษาแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ โดยในการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ก.ค.ศ.ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้ดำเนินการนั้น
เนื่องจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.พบว่า การประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ในทุกวิทยฐานะ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ส่วน การประเมินด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ /ส่วนราชการได้รายงานผลการประเมินให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ทราบ ปรากฏว่าประมาณร้อยละ 80 มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่สำหรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ส่วนใหญ่ข้าราชการครูที่เสนอขอรับการประเมินจะไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 โดยได้พบปัญหา ดังนี้
1.ข้าราชการครูอาจไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งคู่มือการประเมิน ซึ่งจะมีรายละเอียดตัวชี้วัดต่างๆ อย่างชัดเจนให้เข้าใจก่อนยื่นคำขอรับการประเมิน จึงขาดการเตรียม ความพร้อมที่จะรับการประเมิน ทำให้ผลการปฏิบัติงานด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วนไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2.ก.ค.ศ.กำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องเสนอผลงานวิจัย วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา สำหรับสายงานการสอนไม่ให้นำแผนการจัดการเรียนรู้มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ (เนื่องจากได้ใช้ประเมินในด้านที่ 2 แล้ว) ซึ่งข้าราชการครูส่วนมากเสนอผลงานทางวิชาการให้ ก.ค.ศ.พิจารณา ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น เสนอผลงานวิชาการอื่นทั้ง 2 รายการ โดยไม่มีงานวิจัย หรือเสนอแผนการจัดการเรียนรู้เป็นผลงานทางวิชาการ เป็นต้น
3.การประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในทุกสายงาน พบว่า ข้าราชการครูรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ส่วนใหญ่ข้อมูลที่รายงานมาจะมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 4 เกือบทุกตัวบ่งชี้ แต่ผู้เสนอขอไม่ได้แนบข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่จะนำมาสนับสนุนหรือยืนยันผลการรายงานดังกล่าวได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ไม่สามารถให้คะแนนในข้อดังกล่าวได้ เช่น สายงานการสอน รายงานค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ 4
แต่ไม่ได้แนบหลักฐานผลการสอบนักเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน การคิดคำนวณค่าทีเฉลี่ยก่อนเรียน-หลังเรียน หรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งสถานี ก.ค.ศ.ในฉบับหน้า สำนักงานจะได้นำเสนอตัวอย่างและปัญหาที่พบของสายงานบริหารสถานศึกษา ให้ผู้บริหารและเพื่อนครูได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะต่อไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 18 มิ.ย. 2555

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir