cartoon porn videos
black lesbian sex
black lesbian sex
indian porn videos
young gay porn
indian sex videos
lesbian sex videos
gay porn videos
black lesbian porn
lesbian porn videos


จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ สะบ้าย้อย นาทวี และเทพา) มีผลทำให้เกิดความรุนแรงและนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งตำรวจ ทหาร ครู รวมถึงชาวบ้าน โดยเฉพาะข้าราชการครูซึ่งจะต้องเดินทางไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อไปสอนหนังสือ รวมทั้งช่วงเวลาในการกลับบ้านในเวลาค่ำคืน ซึ่งต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะได้รับการคุ้มกันจากทหารอย่างดี แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ถูกลอบทำร้ายจนเสียชีวิตและทุพพลภาพ หลายราย เนื่องจากครูเป็น 1 ในเป้าหมายของผู้ก่อความไม่สงบ

ก.ค.ศ.ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ดูแลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความสำคัญในการดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว มีทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการสังกัดอื่นมาโดยตลอด โดยมอบให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ดูแลช่วยเหลือทายาทของผู้ได้รับผลกระทบทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 50 ราย ถือเป็นบทบาทสำคัญที่ ก.ค.ศ. ได้ดูแลและสร้างขวัญ กำลังใจ สำหรับครอบครัวของข้าราชการครูผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ก.ค.ศ.ยังได้ดูแลในเรื่องความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ สะบ้าย้อย นาทวี และเทพา) เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะตามข้อจำกัดของพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ ล่าสุด ก.ค.ศ.โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ รวม 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้
1.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
2.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัด
3.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน การศึกษาเอกชนอำเภอ
โดยรายละเอียดของทั้ง 3 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir