แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 3099
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 4914
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 3831
PMQA คืออะไร เขียนโดย ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 3274
การจัดการความรู้ 1957
องค์ความรู้ที่ถอดบทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 2693
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3138
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2550
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ 2878
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 5896

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir