แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 3242
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 5137
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 3959
PMQA คืออะไร เขียนโดย ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 3460
การจัดการความรู้ 2090
องค์ความรู้ที่ถอดบทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 2837
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3229
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2636
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ 2999
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 6080

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir