แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 3352
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 5322
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 4115
PMQA คืออะไร เขียนโดย ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 3634
การจัดการความรู้ 2232
องค์ความรู้ที่ถอดบทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 2947
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3338
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2736
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ 3117
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 6220

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir