แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

 

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557

แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แบบรายงานงานค้างดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ใหม่)

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงาน กคศ.pdf

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงาน กคศ.docx

 

- แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล.pdf

- แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล.docx

 

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร   ดาวน์โหลด.PDF  ดาวน์โหลด.DOC

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   ดาวน์โหลด.PDF  ดาวน์โหลด.DOC

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบสัญญายืมเงิน/ใบสัญญายืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบขอรับค่าเช่าบ้าน/ใบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน/แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช้าบ้าน   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ   ดาว์นโหลด.PDF

 แบบฟอร์มสมัครใช้งานอินเตอร์เน็ตกระทรวงศึกษาธิการ ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มขออนุญาติถ่ายเอกสาร สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ดาว์นโหลด.PDF

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir