คู่มือระบบทะเบียนประวัติ

======== ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2557  ========

1. คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ และก่อตั้งสิทธิ์+คู่มือตรวจสอบและรับรองข้อมูล
2. คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือน
3 .คู่มือระบบออกคำสั่ง-เขตพื้นที่การศึกษา

 

 

========  ฉบับเดิม    ========

คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ และก่อตั้งสิทธิ์

คู่มือการใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน

คู่มือระบบตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคล

อบรม ก.ค.ศ.16

อบรมเลื่อนเงินเดือน

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir