Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนด้านบริหารงานบุคคลเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านอื่น ๆ การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านอื่น ๆ กับผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น   Read more...
แสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. แสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. Read more...
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน       Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ก.ค.ศ. เดินหน้าประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ประเมินวิทยฐานะครู

1

                นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลัง
เป็นประธานในการเปิดงาน “จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ”  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า นับจากที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และได้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบการประเมิน
วิทยฐานะ ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด  ว่ามีระบบการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งจากการประเมินผลงานทางวิชาการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์ และเห็นว่ายังไม่ส่งผลต่อคุณภาพการสอนและคุณภาพของผู้เรียนเรียนอย่างแท้จริง ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยต่อคุณภาพการศึกษาของชาติ พระองค์ได้มีพระราชกระแสฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ดังความว่า “ ปัญหาปัจจุบัน คือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่
ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือ กลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี Reward
” จึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้ครูที่มุ่งมั่นตั้งใจสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับขวัญกำลังใจโดยการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชกระแสฯ  มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

          ที่ประชุม ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู เพื่อประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้ติดตามและพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ มาโดยตลอด ในวันนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือ

“ครู ที่เอาใจใส่ในการสอนหนังสือทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดูแลรับผิดชอบผู้เรียนให้มีคุณภาพ พัฒนาตนเองและพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความดีความชอบ สมควรได้รับการเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้น "

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 258 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

09692523
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3923
5848
41849
51939
131025
249859
9692523
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-11-18 21:03:12

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir