image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ....   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา
 
Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ก.ค.ศ. เดินหน้าประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ประเมินวิทยฐานะครู

1

                นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลัง
เป็นประธานในการเปิดงาน “จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ”  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า นับจากที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และได้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบการประเมิน
วิทยฐานะ ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด  ว่ามีระบบการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งจากการประเมินผลงานทางวิชาการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์ และเห็นว่ายังไม่ส่งผลต่อคุณภาพการสอนและคุณภาพของผู้เรียนเรียนอย่างแท้จริง ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยต่อคุณภาพการศึกษาของชาติ พระองค์ได้มีพระราชกระแสฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ดังความว่า “ ปัญหาปัจจุบัน คือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่
ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือ กลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี Reward
” จึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้ครูที่มุ่งมั่นตั้งใจสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับขวัญกำลังใจโดยการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชกระแสฯ  มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

          ที่ประชุม ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู เพื่อประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้ติดตามและพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ มาโดยตลอด ในวันนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือ

“ครู ที่เอาใจใส่ในการสอนหนังสือทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดูแลรับผิดชอบผู้เรียนให้มีคุณภาพ พัฒนาตนเองและพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความดีความชอบ สมควรได้รับการเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้น "

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

จดสรร61.180

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 610 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10985973
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5743
8758
26177
45310
170662
211491
10985973
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-05-23 14:30:57

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir