Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการตามชุดโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นด้านการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง               การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการตามชุดโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี แห่งชาติญี่ปุ่นด้านการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง   Read more...
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ... การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ...   Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ก.ค.ศ. ชี้แจง เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

 

1

 

 

 

           นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนหลายท่าน เป็นกังวลว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศใช้ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น  จะมีผลกระทบกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เดิม หรือได้ดำเนินการพัฒนางานและรวบรวมผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้แล้วนั้น

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอชี้แจงมายังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ จากการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว  ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำร่างแนวทางและเงื่อนไขที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เดิม หรือได้พัฒนาผลงานไว้แล้ว มีทางเลือกในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ โดยอาจนำผลงานส่วนหนึ่งรวมทั้งคุณสมบัติที่มีอยู่เดิมมาเทียบเคียงเป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้โดยไม่เสียสิทธิ์  ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้มีการประชุมหารือผู้แทนส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้แนวทางและเงื่อนไขที่เหมาะสมก่อนการประกาศใช้ และจะได้จัดทำคู่มือ คำชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มากที่สุด

 

          “อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจากทางสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.otepc.co.th และเฟชบุ๊ค “สำนักงาน ก.ค.ศ.” โดยตรง จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง” เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวในตอนท้าย

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐    

  

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 192 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10348254
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
200
4688
200
43096
171922
197532
10348254
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-02-25 01:04:40

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir