Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการตามชุดโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นด้านการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง               การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการตามชุดโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี แห่งชาติญี่ปุ่นด้านการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง   Read more...
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ... การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ...   Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ.2556 และปี 2557 และจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

IMG 2101-10

 

       นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2556 และปี 2557 และจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง วันที่ 7-8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ. ผู้แทนส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.จำนวนกว่า 30 คน เพื่อดำเนินการในการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ปี 2556 และปี 2557 รวมทั้งปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปี 2556 และปี 2557 ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการใช้งบประมาณต่อไป

IMG 2084-5

IMG 2076-3

IMG 2086-6

IMG 2089-8

IMG 2087-7

IMG 2077-4

IMG 2070-1

IMG 2092-9

IMG 2104-11

IMG 2107-13

IMG 2109-15

IMG 2108-14

IMG 2106-12

 

ภาพ/ข่าว : ดรุวรรณ  บุญมาก

 

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 177 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10348230
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
176
4688
176
43096
171898
197532
10348230
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-02-25 01:00:25

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir