การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

  

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริบทในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละสายงานซึ่งมีสภาพการปฏิบัติงานในบริบทที่หลากหลาย ที่ปรึกษาและผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 74 คน

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir