การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

 

ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2560 วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเตรียมการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดใหม่ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานทุกสังกัด เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ(ร่าง) มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวด้วย

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ดรุวรรณ  บุญมาก ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir