การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ

และแนวทางการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 

1

 

           นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารกองทุนและด้านกฎหมาย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนทั้งสิ้น 48 คน

            การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันชำระหนี้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

2-20160802

  

 a-20160802 

 

3-20160802

 

 4-20160802

 

5-20160802

 

6-20160802

 

7-20160802

 

8-20160802

 

9-20160802

 

10-20160802

 

11-20160802

 

12-20160802

 

13-20160802

 

14-20160802

 

15-20160802

 

16-20160802

 

17-20160802

 

18-20160802

 

19-20160802

 

20-20160802

 

21-20160802

 

22-20160802

 

23-20160802

 

24-20160802

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว 

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir