Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. ....                            นายพินิจศักดิ์   สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             ได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. .... วันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดระเบียบของ ก.ค.ศ.ในการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติ              ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการ              ที่เกี่ยวข้องรวม ๓๓ คน Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภาคเหนือ การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภาคเหนือ Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวเงินทุนหมุนเวียนฯ

 

สำนักงาน ก.ค.ศ.รับรางวัลสำนักที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ในระดับดีมาก

 

1

 

 

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้แก่สำนักที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ในระดับดีเด่นและดีมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับรางวัลสำนักที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ในระดับดีมาก โดยนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายให้นายศรีชัย  พรประชาธรรม  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ทุกสำนักในสังกัดจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารหน่วยงานในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี สามารถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งผลการประเมิน มีสำนักต่างๆ ได้รับรางวัล ดังนี้

 

 

ระดับดีเด่น

2

 

 

1. สำนักงานรัฐมนตรี

 

3

 

 2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นครราชสีมา

 

 

4

 

3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี

 

 

5

 

4. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ราชบุรี

 

6

 

 

5. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ภูเก็ต

 

7

6. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

 

8

 

7. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี

 

9

 

8. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สงขลา

 

10

 

9. สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปทุมธานี

 

 

ระดับดีมาก

11

 

 

1. สำนักอำนวยการ

 

12

 

2. สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

13

 

3. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

 

14

 

4. หน่วยตรวจสอบภายใน สป.

 

15

5. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 

16

 

6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

17

 

7. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

18

 

8. สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

19

 

9. สำนักนิติการ

 

20

 

10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

21

 

11. สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 

22

12. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

23

 

13. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

24

 

14. สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา

 

25

 

15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

26

 

16. สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

 

27

 

17. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

28

 

18. สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา

 

29

 

19. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ชลบุรี

 

30

 

20. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 กรุงเทพมหานคร (เดิม)

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

ออนไลน์

มี 218 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

09045715
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3608
6685
40504
42208
134049
231135
9045715
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-08-19 16:08:22

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir