การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ

มีความชำนาญ หรือเชี่ยวชาญระดับสูง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

           นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ หรือเชี่ยวชาญระดับสูง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

          การประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเติมเต็ม (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำไปสู่การประกาศใช้ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมในการประชุมฯ ประกอบด้วย นายเกษม  สดงาม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงาน  ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งสิ้น 40 คน

2-20141113

3-20141113

4-20141113

5-20141113

6-20141113

7-20141113

8-20141113

9-20141113

10-20141113

11-20141113

12-20141113

13-20141113

14-20141113

15-20141113

16-20141113

17-20141113

18-20141113

19-20141113

20-20141113

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir