young gay porn
indian porn videos
indian sex videos
black lesbian porn
lesbian sex videos
free gay porn videos
naked lesbians
indian porn videos
porn videos
free lesbian movies
www.guzelporno.netliseli porno
masaj pornoliseli pornobrazzers


201209281930

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชี  ๗  แนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ. ๒๕๓๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งหลักเกณฑ์กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย ป.ม. ต้องดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาและเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ ๘  ขอพระราชทานได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการ  หรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น   ซึ่งต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชี  ๔๑  ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษและได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

 ความต่างระหว่างหลักเกณฑ์บัญชี  ๗  และบัญชี  ๔๑  ทำให้สำนักงาน ก.ค.ศ.  โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.  เห็นว่าตามโครงสร้างของตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีลักษณะเป็นตำแหน่งทางวิชาการเนื่องจากมีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  ได้แก่  วิทยฐานะชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  จึงได้เสนอสำนักงาน ก.พ. ขอเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ตำแหน่งครูผู้สอน  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ประเภทวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์บัญชี  ๔๑  เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เป็นดังนี้
(
คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ก.พ. ได้อนุมัติการเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑  แล้ว  และกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว  ซึ่งขณะนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ  สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงยังไม่อาจแจ้งให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑  ได้   ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ  ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕   จึงไม่อาจใช้หลักเกณฑ์บัญชี ๔๑  ได้ทัน   จึงได้ดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   หากประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.  ให้กับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ  ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  อาจแจ้งรายชื่อให้ต้นสังกัดดำเนินการเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

hergun sizde internette film mi izliyorsunuz, film izlemekten zevk mi aliyorsunuz o zaman bu makaleyi sonuna kadar okumanizi oneriyoruz. en yeni filmleri bulabileceginiz ve sorunsuz olarak izleyebileceginiz en kaliteli film izle me sitesi aksiyondan komediye, bilim kurgudan gizem kategorisine kadar tum filmleri kolayca bulabileceginiz bu sitenin en farkli ozelligi ise sitede hic bi reklam bulunmamasi bu da sizin rahatca film izleme zevkini tatmanizi saglayacaktir.