Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการตามชุดโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นด้านการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง               การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการตามชุดโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี แห่งชาติญี่ปุ่นด้านการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง   Read more...
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ... การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ พ.ศ. ...   Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
งานนำเสนอ1.2
การสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
        พล.อ. ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.นพ. กำจร  ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        โดยให้ขอความร่วมมือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  (กศน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)และสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เพื่อดำเนินการดังนี้
        1. รวบรวมข้อมูลทางการเงิน เงินเดือน การหักเงินเดือน ในภาพรวม ตามแบบฟอร์มที่ 1
โดยไม่ต้องระบุชื่อบุคคลเพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
        2. หากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแบบฟอร์มที่ 2 โดยให้ส่งผ่านส่วนราชการต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด
 
          ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมและจัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปยัง  สำนักงาน  ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558
 
 
เอกสารดาวโหลด  แบบฟอร์มที่ 1 และ แบบฟอร์มที่ 2
 
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยงานต้นสังกัด
และ สำนักงาน ก.ค.ศ. ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
Tel. 02 280 7970 - 4
Fax. 02 280 2844 
และ Facebook สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 177 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10348228
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
174
4688
174
43096
171896
197532
10348228
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-02-25 01:00:12

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir