Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา
และจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
แบบตรวจเช็คเอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา แบบตรวจเช็คเอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ และรวมทั้งปรับปรุงคู่มือการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ และรวมทั้งปรับปรุงคู่มือการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์     Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวเงินทุนหมุนเวียนฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ้ำ
ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่


    10 - 11 มีนาคม 2558 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับเชิญ
    และ
    12 - 13 มีนาคม 2558 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับเชิญ

ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร จึงขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย ของเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเชิญ จำนวน 1 คน เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลรายละเอียด
และแก้ไขปัญหาเลขที่ตำแหน่งซ้ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในแบบตอบรับ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2558 สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง
เนื่องจากงบประมาณของสำนักงาน ก.ค.ศ. มีจำกัด จึงขอความอนุเคราะห์เบิกจากต้นสังกัดของท่าน
โดยทั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญประชุม กำหนดการฯ และแบบตอบรับ
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับเชิญ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญประชุม กำหนดการฯ และแบบตอบรับ
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับเชิญ

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

ออนไลน์

มี 356 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

08885379
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1572
9845
38889
39376
204848
208929
8885379
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-07-28 05:39:06

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir