Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๕๕) จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๕๕) จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖        นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา ๕๕) จัดทำมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา และวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม       เนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้มีการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ ตาม ว ๒๑/๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู มีการสั่งสมประสบการณ์ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการสอนมีผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งกฎหมายได้กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา ๕๕ และ ก.ค.ศ. มีนโยบายให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  สายงานนิเทศการศึกษา จึงดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ และปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ โดยมีผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๓ คน Read more...
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel) การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel)     Read more...
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ Read more...
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม     ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย   Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวเงินทุนหมุนเวียนฯ

เรียน 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
        2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        4. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
        5. เลขาธิการ กศน.
        6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
        7. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
        8. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
        9. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19(17) กำหนดให้ ก.ค.ศ.
มีอำนาจในการพิจารณาจัดทำระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และควบคุม
การเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้ออกระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนด
ให้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 2 ระบบ คือ ระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งหน่วยงานการศึกษาและส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดทำ ก.ค.ศ. 16 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

สำนักงาน ก.ค.ศ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดของท่าน ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วแจ้งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้ข้อมูลจาก ก.ค.ศ. 16 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศใน
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. URL : http://retire58.otepc.go.th แล้ว

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
                                     ขอแสดงความนับถือ

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 329 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

09252030
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1993
6527
28206
43554
131141
209223
9252030
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-09-21 10:00:14

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir