ผู้เข้ารับการอบรมวินัยและพัสดุรุ่น 1 เชียงใหม่, รุ่น 2 รามากาเดนส์กรุงเทพ  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ โดยขอรับรหัสได้ที่ผู้จัดอบรม

1.chart e Auction

2.e-market, e-bidding

3.กฎหมาย มติ ค.ร.ม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (MAY2014)

4.การจ้างที่ปรึกษา(final)

5.การตรวจรับพัสดุ

6.การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.ข้อสังเกตงานก่อสร้าง

8.คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (พิเศษสพฐนครนายก 29กค57)

9.คดีปกครองที่น่าสนใจ

10.คำสั่งทางปกครองและสัญญาทางปกครองกับการพัสดุ 10 มี.ค. 58 (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

11.ท่านศิริพร

12.บรรยาย อธ.+รท.-สุราษฎร์ฯ(11 พ.ค.54)

13.บรรยาย อธ.+รท.-สุราษฎร์ฯ(มี.ค.58)

14.ผู้บริหาร

15.วิปฏิบัติ ละเมิด กทศึกษา มีค58

16.สไลด์ท่านประนัย

17.สไลด์ประกอบการบรรยายวินัยและพัสดุ ปี 2558

18.สัมมนามาตรฐานวินัย

19.อุดม  อินทรเวศน์วิไล วินัยครูฉบับปรับปรุง ล่าสุด 99 หน้า พ.ศ.2558

20.เอกศักดิ์

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir