free porn videos
lesbian sex videos
celebrity sex videos
free sex videos
free gay porn videos
free lesbian videos
gay porn tube
black lesbian sex
free gay videos
gay porn videos


ว5/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ว5/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

ว5/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย มีรายละเอียดประกอบด้วย

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1. ครู
  - ครูชำนาญการพิเศษ
  - ครูเชี่ยวชาญ
2. รอง ผอ.สถานศึกษา
  - รอง.ผอ.ชำนาญการพิเศษ
  - รอง.ผอ.เชี่ยวชาญ
3. ผอ.สถานศึกษา
  - ผอ.ชำนาญการพิเศษ
  - ผอ.เชี่ยวชาญ
4. รอง ผอ.สพท
  - รองผอ.สพท. ชำนาญการพิเศษ
  - รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
5. ผอ.สพท
  - ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
6. รอง ผอ.กศน จังหวัด
  - รองผอ.กศน.จังหวัด ชำนาญการพิเศษ
  - รอง ผอ.กศน.จังหวัด เชี่ยวชาญ
7. ผอ.กศน จังหวัด
  - ผอ กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ
8 . ศึกษานิเทศก์
  - ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  - ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

(2) แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)
 
(3) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  - แบบรายงานด้านที่ 1 ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ

(4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานการสอน
  - การศึกษาพิเศษ
  - เด็กปกติและเด็กปฐมวัย
  - สำนักงาน กศน
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานนิเทศการศึกษา
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารการศึกษา
  - สพท.
  - กศน.
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารสถานศึกษา
  - กศน.
  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  - สพฐ.
  - อาชีวะ
  - โรงเรียนเฉพาะความพิการ

(5) แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3)

(6) แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player