free gay videos
black gay porn
free sex videos
hot gay porn
free gay porn videos
indian porn videos
hot lesbian sex
gay porn videos
anal sex videos
amateur sex videos

ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554

- ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาสภาพจริงใน 4 ภูมิภาค สำหรับนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม โดยครั้งที่ 1 ได้ติดตาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554


บันทึกภาพโดย นายวศิน  นาคสมวงษ์กุล

หมวด: ประกาศ

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player