Alternative flash content

Requirements

image image image image
กรอบความพฤติและจริยธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา <<คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด>>  
     
Read more...
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด...   ข้อมูลจาก ... ตส.  
Read more...
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงาน ก.ค.ศ.                   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13(2) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ  ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในขึ้นใหม่ให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยคำนิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อำนาจหน้าที่   และความรับผิดชอบ ดังไฟล์แนบ   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงาน ก.ค.ศ.       Read more...
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด...   ข้อมูลจาก ... ตส.  
Read more...


ข่าว ตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ ตรวจสอบภายใน

 จดสรร61.2


เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

                ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ

แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้อนุมัติจัดสรรเงินให้ข้าราชการครูกู้ยืม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 2

  

โดยอนุมัติให้ข้าราชการครู (สายผู้สอนเท่านั้น) ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืม

เงินทุนหมุนเวียนฯ โดยจะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้เป็นหนี้ที่มีอยู่จริง

บังคับได้ตามกฎหมาย ต้องเป็นหนี้กับ ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน

 

ยกเว้น หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อ สินเชื่อเกี่ยวกับรถ

            หนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1) เป็นข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

          2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

          3) มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน

             ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

          4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี          

          5) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน 

          6) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

          7) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

          8) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ

 

          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วน

ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้ติดต่อ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด

และสามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 

 

          ข้อควรรู้ก่อนกู้ยืม                  หนี้ที่ไม่อนุมัติ                เอกสารเพิ่มเติม

 3   4   กหดไ

Untitled-1

 

 

2

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภท

สถานี ก.ค.ศ.

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

22.02.61

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภส

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir