สถานี ก.ค.ศ.

กรอบอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ได้แก่ รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ.  คณะกรรมการบริหารราชการเชิงกลยุทธ์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. ตามที่ กศจ.มอบหมาย  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  ฯลฯ นั้น

          ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว โดยกำหนดเป็น 4 ขนาดและมีกรอบอัตรากำลัง ดังนี้

          1. ขนาดใหญ่พิเศษ 11 จังหวัด     จำนวนอัตรากำลัง 67 ตำแหน่ง

          2. ขนาดใหญ่ 8 จังหวัด             จำนวนอัตรากำลัง 65 ตำแหน่ง

          3. ขนาดกลาง 27 จังหวัด          จำนวนอัตรากำลัง 60 ตำแหน่ง

          4. ขนาดเล็ก 31 จังหวัด            จำนวนอัตรากำลัง 56 ตำแหน่ง

โดยมีกลุ่มงานประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น 5,031 อัตรา ซึ่งอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นการเกลี่ยอัตรากำลังภายในกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่เพิ่มตำแหน่งและไม่เพิ่มงบประมาณ ทั้งนี้ กรอบอัตรากำลังดังกล่าว เป็นกรอบอัตรากำลังที่ใช้ในระยะแรก เมื่อมีการประกาศใช้ไปครบระยะเวลา1 ปีแล้ว จะได้มีการติดตามการปฏิบัติงานและภาระงานที่แท้จริงเพื่อปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมต่อไป

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

 
เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”
 
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
 
 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir