สถานี ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. จัดประชุมสัมมนา กศจ. 4 ภูมิภาค

       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้น ๆ และต่อมาเพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษา จึงได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

          อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในส่วนที่รับโอนมาจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คือ การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2560 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายกรณี รวมทั้งผลจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน กศจ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินการในงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ของ กศจ. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

          ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

          ครั้งที่ 2 ภาคกลาง วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพฯ

          ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2-4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา
ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

          ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 9-11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โดยในการประชุมสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 1 มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 2-4 และพลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง การแก้ปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมทั้ง 4 ครั้ง

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir