สถานี ก.ค.ศ.

การประชุมสัมมนา กศจ. 4 ภูมิภาค

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการด้านโครงสร้างขององค์การด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษาภายในจังหวัด นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดด้วยนั้น การบริหารงานบุคคลจึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา กศจ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ใน 4 ภูมิภาค โดยได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 3 ภาค  63 จังหวัด จำนวน 1,054 คน

          การประชุมครั้งล่าสุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และท่านได้กรุณามอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม ว่า ในขณะนี้หลายฝ่ายมองว่า กศจ.ทำหน้าที่ เพียงด้านเดียวคือ ด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จนมองข้ามหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงขอให้ กศจ. ทุกจังหวัด ให้ความสำคัญกับหน้าที่อื่นด้วย เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา การวางแผนการจัดการศึกษา และการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยง บูรณาการร่วมกันในทุก ๆ ด้าน สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ฝากให้ กศจ. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการทำงาน ให้ตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความเข้าใจ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน

          สำหรับการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ได้จัดที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ในวันนี้ และเมื่อครบ 4 ภูมิภาคแล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจในโอกาสต่อไป

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
 
 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir