สถานี ก.ค.ศ.

กระทรวงศึกษาธิการร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์บริเวณแยก จปร. และสะพานมัฆวานรังสรรค์ รวมทั้งการจัดรับรองและบริการประชาชนให้ครอบคลุมไปถึงการบริการอาหาร น้ำดื่ม ที่นั่งพัก หน่วยพยาบาล ตลอดจนต้อนรับและการอำนวยความสะดวกในบริเวณสถานที่จัดพิธีด้วย

          กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการจัดประชุมหารือวางแนวทางการเตรียมการจัดงาน โดยมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติงานด้านฝ่ายจัดพิธีการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้จันทน์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ผู้ประสานงานในพื้นที่ และหน่วยแพทย์พยาบาล ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 2 ซุ้มดังกล่าว

          นอกจากนี้ บริเวณภายในกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดให้เป็นพื้นที่รับรองและให้บริการประชาชน โดยให้บริการอาหาร น้ำ รถสุขา และหน่วยแพทย์พยาบาล สำหรับการบริการอาหารและน้ำดื่ม ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงานในทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีจิตอาสามาร่วมกันปรุงอาหารเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่เย็นวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และตลอดทั้งวันของวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จนเสร็จสิ้นพระราชพิธีฯ 

          สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับมอบหมายให้จัดข้าราชการปฏิบัติงานประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์บริเวณแยก จปร. และร่วมปรุงอาหารพร้อมน้ำดื่มบริการประชาชนภายในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการด้วย นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ชาวสำนักงาน ก.ค.ศ. รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจที่จะได้ร่วมมือร่วมใจกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ข้าราชการที่ดี ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยครั้งนี้

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2560

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir