สถานี ก.ค.ศ.

การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ในสัปดาห์นี้จะขอนำเสนอภารกิจอีกเรื่องหนึ่งของสำนักงาน ก.ค.ศ. คือ การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินที่จำเป็นเร่งด่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู โดยการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งที่ผ่านมามีข้าราชการครูฯได้รับการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินไปแล้วกว่า 56,500 ราย

               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ ได้อนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เพื่อให้ข้าราชการครูฯ ได้กู้ยืมรายละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือนรวม 96 งวด (8 ปี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2561 โดยข้าราชการครูฯ ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย หรือเป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ (ยกเว้นหนี้บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด และสินเชื่อเช่าซื้อ) และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 3) มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนและเงินได้รายเดือน 4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี 5) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน 6) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 7) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลายหรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์
          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ และประกาศให้ข้าราชการครูฯ ที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้ทราบแล้ว ดังนั้น หากข้าราชการครูฯท่านใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ส่วนราชการ / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และหมายเลขโทรศัพท์ 02 280 7972-4
        นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
       ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี
       ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
       ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
หวังว่าสิ่งที่นำมาบอกกล่าวกันในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ให้กับท่านได้ แต่อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าการมีวินัยทางการเงินที่ดี จะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืนที่สุด

 

 

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  12 มีนาคม 2561

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir