สถานี ก.ค.ศ.

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

          สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ในวันนี้ขอเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ประชุมร่วมกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อเจรจาถึงข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำเงินค่าตอบแทน 0.5 – 1 % ที่ธนาคารออมสินจ่ายให้กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. นำมาลดดอกเบี้ยให้กับครูที่มีวินัยการเงินที่ดี (0.5 - 1%) ซึ่งจะมีผลหลังจากลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะลงนามภายในเดือนเมษายนนี้

          นอกจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยังได้จัดสรรเงินงบประมาณสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้กู้ยืมนำไปชำระหนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนมีการบริหารและดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558 กำหนดให้บริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์การลงทุน และกฎหมาย เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตำแหน่งครู ให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 96 งวด (8 ปี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2561

          ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในปี พ.ศ. 2561 ได้นำเสนอในคอลัมน์นี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 แล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และหมายเลขโทรศัพท์ 02 280 7972 – 4

 

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  19 มีนาคม 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir