สถานี ก.ค.ศ.

   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่         การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอรายงานความคืบหน้า        ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีประกาศ  รับสมัครคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมีตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 8 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ดังนี้

 

                   1. ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน ก.ค.ศ. ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
 

                   2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

                   3. สอบ ภาค ก (การสอบข้อเขียน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

                   4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 

                   5. ประเมิน ภาค ข (สัมภาษณ์) ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 

                   6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

                   โดยการสอบ ภาค ก เป็นการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่และด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ (เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนภาค ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ จึงมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข)  ภาค ข เป็นการประเมินความเหมาะสม กับการปฏิบัติหน้าที่และความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา   เขตพื้นที่การศึกษา และการสัมภาษณ์ (ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ข ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ)

 

                   ทั้งนี้ ในการบรรจุและแต่งตั้ง จะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยจะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด   และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รวมทั้งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน    ในหน้าที่ฯ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนออกนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯได้โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th

                   สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะ

 

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

 

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir