การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใน กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ

2

     ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ สำนักงาน ก.ค.ศ. ชั้น ๗ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


3

 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir