การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

1

 

 

นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ สำนักงาน ก.ค.ศ. ชั้น ๗ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ (ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล) และเป็นการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา เกี่ยวกับการบังคับคดีและการสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรจากกรมบังคับคดีเป็นผู้ให้ความรู้

2  4

3 5

6  7

8  10

14

 9  10 2

 15

17

 

 

 

 

                                                             ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

ศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir